Πρόσκληση για Καταστατική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α. σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε την σύγκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης για την Τετάρτη, 23 Μαϊου, 2018 και ώρα 6.30 μ.μ.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της Συνέλευσης είναι οι προβλεπόμενες  από τον νέο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο,  τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις  του υφιστάμενου Καταστατικού της Ε.Ν.Α. η οποία μέχρι τώρα είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Περί Λεσχών Νόμο, ο οποίος καταργήθηκε.

Για το σκοπό αυτό καλούνται όλα τα μέλη της Ε.Ν.Α. να παρευρεθούν στην πιο πάνω Καταστατική Γενική Συνέλευση . Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό οποιοδήποτε μέλος δεν έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του τουλάχιστο  για τα δύο προηγούμενα χρόνια (2016 και 2017) δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τις συνδρομές τους στον κ. Γιάννη Κοντό ή στον κ. Τζόζεφ Πελεκάνο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αλλά οπωσδήποτε πρίν την έναρξη των εργασιών της.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

27 Απριλίου, 2018

enasomatou IT Team