Προσχέδιο Καταστατικόυ Ε.Ν.Ασωμάτου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μάϊος 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1ον Ίδρυση – Επωνυμία

 

Κατά την …………….2012  ιδρύεται με προσωρινή έδρα την Λευκωσία το σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ.

Άρθρο 2ον Σκοποί του Σωματείου

 

Α) Η διατήρηση και ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών και επικοινωνία μεταξύ των εκτοπισμένων κατοίκων του Ασωμάτου Κερύνειας περιλαμβανομένης και της νέας γενιάς του χωριού.

Β) Η συμμετοχή στο κοινό αγώνα του Κυπριακού λαού για ελευθερία και επανένωση της Πατρίδας μας που θα διασφαλίζει την επιστροφή και επανεγκατάσταση στα χωριά μας με σεβασμό σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα μας.

Γ) Η κοινωνικοοικονομική , πολιτιστική  και πνευματική ανάπτυξη των μελών της Κοινότητας Ασωμάτου και γενικότερα της Μαρωνιτικής Κοινότητας της Κύπρου μέσα στα πλαίσια των θρησκευτικών, ηθικών, οικογενειακών και Κυπριακών  Μαρωνιτικών παραδόσεων.  

Δ) Η ηθική , κοινωνική, και πνευματική καλλιέργεια και η ψυχαγωγία των μελών του.

Ε) Η ανάπτυξη αδελφικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης με τα άλλα Κυπριακά σωματεία και τον υπόλοιπο κυπριακό λαό.

ΣΤ) Η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και η σύσφιγξη δεσμών μεταξύ των φιλάθλων.

 

Άρθρο 3ον Η επίτευξη των πιο πάνω σκοπών επιδιώκεται με:

 

α) Την δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας, καλλιτεχνικού τμήματος, σώματος νεολαίας και γυναικείου σώματος.

β) Την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, εορτών, ή  με την συμμετοχή σε αυτές, την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

γ) Την ανάπτυξη του πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ισότητας, της αδελφοσύνης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

δ) Την δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

ε) Την διοργάνωση και συμμετοχή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγώνες στίβου και σε άλλα αθλήματα, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό.

στ) Την συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής φύσης .

ζ) Την επικοινωνία και συνεργασία με την θρησκευτική ηγεσία των Μαρωνιτών της Κύπρου και τον εκπρόσωπο μας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κοινοτικό Συμβούλιο και Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ασωμάτου και άλλα σωματεία, οργανώσεις και ιδρύματα.

η) Την εκπροσώπηση του σωματείου σε σώματα ή επιτροπές και συμβούλια που σχετίζονται με τους σκοπούς του.

θ) Τη παροχή υπηρεσιών στα μέλη του.

ι) Την είσπραξη χρημάτων και την διαχείριση ταμείου.

κ) Την αγορά, εκμίσθωση και πώληση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και της σύναψης δανείων.

λ) Την διενέργεια όλων των άλλων νόμιμων πράξεων που κρίνονται συναφείς για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 4ον Μέλη

Το σωματείο αποτελείται από:

Επίτιμα μέλη

Τακτικά μέλη

Άρθρο 5ον Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη είναι τα πρόσωπα που ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα οποία είτε είναι  εξέχοντα στην κοινωνία πρόσωπα είτε έχουν συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην ευόδωση των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη απολαμβάνουν όλα τα προνόμια των τακτικών μελών, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των μελών αλλά στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη πληροφορούνται για την ανακήρυξη τους ως τέτοια, με σχετική επιστολή του Δ.Σ. και σε ειδική τελετή γίνεται η επίσημη ανακήρυξη τους. Τους παραχωρείται αντίγραφο του Καταστατικού και τους απονέμεται το σήμα του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε χωριστό Μητρώο που τιτλοφορείται ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ.

Άρθρο 6ον, Τακτικά μέλη

Ως Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν

Α) Όλοι οι κάτοικοι του Ασωμάτου Κερύνειας και όλοι οι Μαρωνίτες της Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Β) Οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις αλλοδαπών που κατατάσσονται στο (Β) θα πρέπει, για μεν Ευρωπαίους πολίτες να υποβάλλεται  το αντίγραφο διαβατηρίου τους και βεβαίωση εγγραφής για απεριόριστη παραμονή στην Κύπρο, για δε αλλοδαπούς από τρίτες χώρες αντίγραφο του διαβατηρίου τους και άδειας παραμονής στη Κύπρο.

Η εγγραφή ως μέλους του σωματείου γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου εντύπου αίτησης Εγγραφής Μέλους προς το Δ.Σ. υποστηριζόμενη από δύο τακτικά μέλη. Η αίτηση προτού εξετασθεί από το Δ.Σ. αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου για οκτώ μέρες. Οποιονδήποτε από τα τακτικά μέλη ενίσταται στην εγγραφή δικαιούται να προσφύγει στο Δ.Σ. για να δικαιολογήσει την ένσταση του είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς. Άτομα των οποίων η αίτηση τους για εγγραφή μέλους απορρίπτεται από το Δ.Σ. μπορούν να αποταθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7ον,  Δικαίωμα εγγραφής

Το δικαίωμα εγγραφής για κάθε μέλος είναι €10 και καταβάλλεται με την έγκριση του.

Άρθρο 8ον, Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους είναι €20 και καταβάλλεται προκαταβολικά με την αρχή κάθε χρόνου και το αργότερο μέχρι το τέλος του Μάρτη. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή αναθεωρούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9ον, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις μελών

Δικαιώματα

Κάθε τακτικό μέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις επιπρόσθετα με όσα άλλα ορίζονται στο παρόν καταστατικό:

α) Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστο τρείς μήνες ως μέλος του σωματείου.

β)  Ελεύθερη είσοδο στο οίκημα του σωματείου και σε όλες τις εκδηλώσεις του νοουμένου ότι δεν ορίστηκε ειδικό τίμημα εισόδου.

γ)  Να ασκεί έλεγχο στις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να του υποβάλλει θέματα και εισηγήσεις για μελέτη.

δ) Να υποβάλλει οποιονδήποτε παράπονο σε σχέση με την διαχείριση του σωματείου με την διαδικασία που περιγράφεται όπως πιο κάτω:

i)  Παράπονο γενικής φύσης ή εναντίο μέλους του Δ.Σ. μπορεί να υποβληθεί γραπτώς από τον παραπονούμενο προς το Δ.Σ.

ii)    Παράπονο εναντίον του Δ.Σ. ως σώμα, θα υποβάλλεται προς αυτό γραπτώς, τουλάχιστο από το ένα τρίτο πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που το παράπονο δεν ικανοποιείται από το Δ.Σ. αυτό οφείλει να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για εξέταση του παραπόνου.

Υποχρεώσεις

α)  Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των νόμων της πολιτείας, του παρόντος Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών και των εκάστοτε ειδικών κανονισμών που ψηφίζονται από το Δ.Σ.

β)  Να υπακούει στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Δ.Σ. και των υπεύθυνων των διαφόρων τμημάτων.

γ)   Να παρευρίσκεται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζει τις απόψεις και γνώμη του μέσα στα πλαίσια της καλής συμπεριφοράς χωρίς αντεγκλήσεις και δημιουργία ανεπιθύμητων επεισοδίων.

δ)   Σε περίπτωση μέλους που προκαλεί  ζημιά σε έπιπλα ή άλλη περιουσία του σωματείου, αυτό οφείλει να καταβάλει τα έξοδα της επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης τους προς το Δ.Σ. του σωματείου.

ε)  Να πληρώνει έγκαιρα τις συνδρομές του

στ) Οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια μέσα στο οίκημα του σωματείου, να μην διαταράσσει την ησυχία και να σέβεται την περιουσία του σωματείου. Κατά την παρουσία στο οίκημα του σωματείου ξένων ή επισκεπτών οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια και καλοσύνη αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για το σωματείο όσο και για τα μέλη του.

ζ)  Να αποδέχεται και να εκπληρώνει με προθυμία τις υπηρεσίες που του ανατίθενται από τις Γενικές Συνελεύσεις, το Δ.Σ. και τους υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων εκτός και αν εμποδίζεται για ειδικούς λόγους.

Άρθρο 10ον,

Για να θεωρείται ένα πρόσωπο μέλος του σωματείου πρέπει να πληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 11ον, Καθυστερημένες συνδρομές

Κάθε μέλος που καθυστερεί να τακτοποιήσει τις συνδρομές του στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Σε περίπτωση που μέλος καθυστερεί την πληρωμή των συνδρομών του για περισσότερο από ένα χρόνο τότε διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών. Για να εγγραφεί εκ νέου οφείλει να καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του και δεν θα απαιτείται η διαδικασία υποβολής αίτησης.

Άρθρο 12ον, Ποινές μελών

Μέλος που ενεργεί κατά παράβαση του καταστατικού ή των εσωτερικών ή ειδικών κανονισμών του σωματείου ή κατά τρόπον αντίθετο προς τα συμφέροντα του σωματείου ή των αποφάσεων του Δ.Σ. ή η εν γένει συμπεριφορά και διαγωγή του κρίνεται ότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια του σωματείου ή εργάζεται και προπαγανδίζει υποστηρίζοντας αρχές που αντίκεινται προς τους σκοπούς του σωματείου, υπόκειται μετά από εξέταση της υπόθεσης από το Δ.Σ. σε οποιανδήποτε από τις ακόλουθες ποινές:

α) Παρατήρηση

β) Προσωρινή αποβολή με στέρηση όλων των δικαιωμάτων μέλους

γ) Αποβολή δια παντός η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13ον, Πόροι του σωματείου

α) Οι συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής

β) Οι εισπράξεις από τις διάφορες γιορτές, εράνους, εκδηλώσεις, παραστάσεις και αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει το σωματείο.

γ) Οι τυχόν κυβερνητικές χορηγίες ή και χορηγίες από τον Κ.Ο.Α. την Κ.Ο.Π. ή και άλλους νόμιμους οργανισμούς που στηρίζουν τα σωματεία

δ) Οι έκτακτες συνεισφορές των μελών

ε) Οι εισφορές , δωρεές και κληροδοτήματα ως επίσης και άλλα έκτακτα έσοδα που παραχωρούνται νόμιμα στο σωματείο. Κανένα μέρος από τους πόρους του σωματείου θα διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 14ον, Δωρητές και Ευεργέτες

Το σωματείο ανακηρύσσει δωρητές όσους προσφέρουν με μια μόνο δόση στο σωματείο σε είδος ή με χρηματική εισφορά τουλάχιστο €10.000. Σαν ευεργέτες αυτούς που θα προσφέρουν από €1.000 έως €5.000 και σας μεγάλους ευεργέτες αυτούς που θα προσφέρουν από €5001 μέχρι €9.999. Το σωματείο θα τηρεί ειδικό μητρώο δωρητών και ευεργετών.

Άρθρο 15ον, Υποψηφιότητες για το Δ.Σ.

Μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης που θα υποστηρίζεται από δύο τακτικά μέλη του σωματείου. Καμιά υποψηφιότητα θα είναι έγκυρη εκτός και αν αυτός που θέτει υποψηφιότητα όσο και αυτοί που τον υποστηρίζουν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 16ον, Περί του Διοικητικού Συμβουλίου

1.      Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.

2.      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών απαρτίζονται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ τους , τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, δύο Εφόρους αθλητισμού – Ποδοσφαίρου και Έφορο Εκδηλώσεων.

3.      Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη και συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο αλλά τουλάχιστο μια φορά τον μήνα.

4.      Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας την νικώσα ψήφο έχει ο πρόεδρος.

5.      Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρευρισκόμενα σε κάθε συνεδρία μέλη.

 

Άρθρο 17ον, Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Διαχειρίζεται και διευθύνει όλες τις υποθέσεις και την περιουσία του σωματείου, τηρεί οικονομικούς λογαριασμούς και γενικά ενεργεί για το σωματείο έχοντας ως βασικό καθήκον την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την επίτευξη των σκοπών του.

β) Συμμορφώνεται  και υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων

γ) Καταβάλλει κάθε προσπάθεια και λαμβάνει τις δέουσες αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και του παρόντος καταστατικού.

δ) Αποφασίζει για οποιονδήποτε ζήτημα το οποίο δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό και ερμηνεύει αυτό όπου παρουσιάζει διφορούμενες ερμηνείες αλλά σε καμιά περίπτωση μπορεί να το τροποποιήσει.

ε) Συντάσσει κανονισμούς σύμφωνα με το παρόν καταστατικό που διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία του σωματείου και την επίτευξη των σκοπών του.

στ) Στα πλαίσια των προϋπολογιζομένων δαπανών του σωματείου μπορεί να διαθέτει χρηματικούς πόρους για τις ανάγκες του σωματείου και την προώθηση των  σκοπών του. Επίσης μπορεί να  συνάπτει δάνεια αλλά με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ζ) Σε κάθε του συνεδρία εξετάζει και εγκρίνει  ή απορρίπτει τυχόν  αιτήσεις για εγγραφή μελών .

η) Κηρύσσει κενή την θέση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. που παραιτείται, παύεται ή δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρείς συνεχόμενες συνεδρίες και διορίζει στη θέση του τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που ο ή οι επιλαχόντες αρνηθούν να δεχθούν την θέση, αυτή, πληρούται με εκλογές σε έκτατη Γενική Συνέλευση ή παραμένει κενή και πληρούται κατά την αμέσως μετά Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

θ)  Καθαιρεί οποιονδήποτε μέλος του Δ.Σ. λόγω σοβαρής αμέλειας καθήκοντος, για έλλειψη εντιμότητας, ή άρνησης του να  εκτελέσει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του Δ.Σ. ή για οποιονδήποτε πράξη ή ενέργεια του που κατά γενική ομολογία αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωματείου.

ι)  Υποβάλλει ομαδικά παραίτηση αν πέντε ή περισσότερα μέλη του από αυτά που κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέχθηκαν, παραιτηθούν ταυτόχρονα ή κατά διαστήματα πριν από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Πριν όμως την παραίτηση του οφείλει να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

κ) Μπορεί για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου να διορίζει ειδικές επιτροπές ή εφορείες, οι οποίες θα φροντίζουν για την κανονική λειτουργία και διεκπεραίωση των σκοπών των τμημάτων που θα αναλάβουν. Κάθε επιτροπή θα λογοδοτεί για κάθε πράξη της και θα ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

λ)  Μπορεί να αναθέτει σε οποιονδήποτε κατάλληλο μέλος του σωματείου, την εκτέλεση, διεύθυνση ή εποπτεία οποιουδήποτε έργου αν μεταξύ των μελών του δεν υφίσταται το κατάλληλο πρόσωπο.

Άρθρον 18ον, Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και ενώπιον κάθε αρχής. Προεδρεύει και κατευθύνει τις εργασίες των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων (πλην των εκλογικών) και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., εποπτεύει, ελέγχει και δίνει οδηγίες στα μέλη του Δ.Σ. όπως ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Έχει γενικά την εποπτεία της λειτουργίας του σωματείου και φροντίζει ώστε να ακολουθούνται πιστά οι πρόνοιες του Καταστατικού. Δικαιούται να συμμετέχει και προεδρεύει των συνεδριάσεων κάθε Εφορείας και Επιτροπής του σωματείου. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε συμβόλαιο του σωματείου προς τρίτους, την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την λειτουργία του.

Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις και κατά τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας έχει την νικώσα  ψήφο.

Ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί μαζί με τον Πρόεδρο τις Γενικές Συνελεύσεις. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του σωματείου την οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Έχει την ευθύνη για την φύλαξη των αρχείων και των σφραγίδων του σωματείου και υπογράφει πάντοτε μαζί με τον πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα.

Τοποθετεί στο πίνακα γνωστοποιήσεων οποιανδήποτε απόφαση η οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. πρέπει να γνωστοποιηθεί. Διατηρεί ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του σωματείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι δραστηριότητες του μαζί με άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Διατηρεί βιβλίο καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρεια όλη η περιουσία του σωματείου μαζί με την αξία κάθε είδους.

Ο Ταμίας διατηρεί βιβλίο ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά , πλήρως και με ακρίβεια όλα τα έσοδα και έξοδα του σωματείου μαζί με σχετικές λεπτομέρειες. Για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδει σχετική επίσημη και αριθμημένη απόδειξη και διατηρεί το αντίγραφο της στο στέλεχος των εγκεκριμένων διπλοτύπων του σωματείου. Διενεργεί όλες τις πληρωμές χρημάτων μετά από έγκριση του Δ.Σ. και διατηρεί σε σχετικό φάκελο όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από τρίτους στο όνομα του σωματείου μαζί με τις σχετικές αποδείξεις τους.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για χρήματα, επιταγές, γραμμάτεια, αποδείξεις, τιμολόγια και άλλα έγγραφα που αφορούν τα οικονομικά του σωματείου και τα οποία ευρίσκονται στη κατοχή του.

Κατά την πρώτη συνεδρία κάθε μήνα ετοιμάζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. την κατάσταση του ταμείου.

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δίνει εξηγήσεις και λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του σωματείου ως επίσης και προς το Δ.Σ. όποτε του ζητηθεί και διευκολύνει και βοηθά τους ελεγκτές στην εκτέλεση του έργου τους.

Καταθέτει σε Συνεργατική Εταιρεία ή άλλη εμπορική τράπεζα επ΄ονόματι του σωματείου κάθε ποσό που δεν είναι αναγκαίο  για τις τρέχουσες υποχρεώσεις του σωματείου , και αποσύρει από τους λογαριασμούς του χρήματα αφού συνυπογράψει με τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.

Παραδίδει στο Δ.Σ.,  αν του ζητηθεί,  μετά τον έλεγχο των λογαριασμών από τους ελεγκτές κάθε χρηματικό ποσό , βιβλία και έγγραφα τα οποία ευρίσκονται στη κατοχή του.

Έχει την ευθύνη για την είσπραξη χρηματικών ποσών που ευρίσκονται στα χέρια οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου τα οποία εισπράχθηκαν για το σωματείο από τυχόν δραστηριότητες του, εκδηλώσεις, συνδρομές ή εισφορές τρίτων.

Εισπράττει τις συνδρομές των μελών με την έκδοση διπλότυπων αποδείξεων για την φύλαξη των οποίων έχει την ευθύνη.

Τηρεί μητρώα μελών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό που περιλαμβάνουν, τον αύξοντα αριθμό του μέλους, το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία που κατέστη μέλος, την ημερομηνία που έπαυσε να είναι μέλος και το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές που πλήρωσε.

Άρθρον 19ον, Εφορείες

Κάθε Εφορεία είναι τριμελής της οποίας προϊστάμενος είναι ο Έφορος του Τμήματος. Τα μέλη της κάθε εφορείας εκλέγονται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. είτε μεταξύ των τακτικών μελών του Σωματείου. Κάθε εφορεία συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες ή τουλάχιστο μια φορά τον μήνα.

Άρθρον 20ον, Γενικές Συνελεύσεις

Κυρίαρχο σώμα του Σωματείου είναι οι Γενικές Συνελεύσεις. Αυτές είναι η τακτική , η έκτακτη και η καταστατική.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Ιούνιο και σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον 7 (επτά) μέρες πριν την πραγματοποίηση της με την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στο οίκημα του Σωματείου ή και με άλλους τρόπους επικοινωνίας.

Ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο συν ένα από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν μέσα σε 30΄λεπτά από την ώρα της γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε όσα από τα μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.

Οι κύριες εργασίες της τακτικής Γ.Σ. είναι:

α) Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες. Η εκλογή γίνεται με απλή ανάταση του χεριού των μελών που παρευρίσκονται. Αυτοί που θα εκλεγούν δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ.

β)  Έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Δ.Σ.

γ)  Έκθεση της οικονομικής κατάστασης από τον ταμία και Έκθεση των Ελεγκτών

δ)  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και εισηγήσεις μελών

ε)  Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του διενεργούνται κάθε δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση εκτός και αν το Δ.Σ. δηλώσει παραίτηση ή ζητήσει αρχαιρεσίες για την πλήρωση αριθμού θέσεων σε αυτό που είναι κενές λόγω παραίτησης ή παύσης σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

στ)  Εκλογή Ελεγκτών

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται,

Όταν αυτή κριθεί αναγκαία και με από απόφαση του Δ.Σ.

Μετά από γραπτή αίτηση των ελεγκτών προς το Δ.Σ. ως προνοείται στο άρθρο με αρ. 23

Μετά από γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. από το ένα τρίτο των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην γραπτή αίτηση αναφέρεται ο λόγος και το θέμα της σύγκλησης της έκτακτης Συνέλευσης.

Κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις εξετάζονται ειδικά ή επείγοντα θέματα. Αυτές ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο συν ένα από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας και αν η συνέλευση συγκλήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση των Ελεγκτών αυτή αναβάλλεται για 30΄λεπτά όποτε η συνέλευση θεωρείται σε απαρτία. Αν αυτή συγκλήθηκε με αίτηση των μελών αυτή διαλύεται χωρίς αναβολή.

Οι αποφάσεις τόσο των έκτακτων όσο και των τακτικών γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. μετά από γραπτή αίτηση του ενός τρίτου συν ενός των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου τα οποία στην αίτηση τους αναφέρουν τον σκοπό και λόγο της σύγκλησης αυτής. Σε τέτοια Συνέλευση θα υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα συν ένα των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών που παρευρίσκονται σε τέτοια συνέλευση και τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρον 21ον, Αρχαιρεσίες

α)  Αν οι υποψήφιοι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση και κατά την  ώρα της διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. δεν είναι περισσότεροι των εννέα τότε αυτοί ανακηρύσσονται  σε νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε ομόφωνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο πρόεδρος της συνέλευσης αναγράφει στο πίνακα τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά βάσει του επωνύμου τους.

β)  Ο πρόεδρος της συνέλευσης με την βοήθεια ενός μέλους της εφορευτικής επιτροπής ακολουθώντας το μητρώο των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου δίνει σε κάθε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει την σφραγίδα του σωματείου.

γ)   Κάθε μέλος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο του εννέα ή λιγότερα ονόματα των υποψηφίων. Ψηφοδέλτια που αναγράφουν περισσότερα από εννέα ονόματα υποψηφίων θεωρούνται άκυρα.

δ)    Μετά την διαλογή των ψήφων η οποία γίνεται από την εφορευτική Επιτροπή μπροστά στη Γενική Συνέλευση ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες όσοι έχουν εξασφαλίσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων για την τελευταία θέση του Δ.Σ. διεξάγεται κλήρωση.

ε)    Οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μετά τους επιτυχόντες θεωρούνται επιλαχόντες.

στ)    Με την συμπλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καταγράφει στο βιβλίο των πρακτικών τον αριθμό των μελών που ψήφισαν , τους επιτυχόντες και επιλαχόντες μαζί με τις ψήφους που εξασφάλισαν και υπογράφει τόσο ο ίδιος όσο  και τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρον 22ον,

Δικαίωμα ψήφου ή υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους και έχουν καταστεί μέλη τουλάχιστον τρείς μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Με την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης δεν επιτρέπεται σε κανένα να ζητήσει την τακτοποίηση των καθυστερημένων συνδρομών του που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση δικαιώματος ψήφου ή υποψηφιότητας.

 

 

Άρθρον 23ον , Ελεγκτές

Αμέσως μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές οι οποίοι δεν πρέπει να είναι μελή του Δ.Σ. Οι ελεγκτές διενεργούν σε έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών του ταμείου. Ετοιμάζουν και υποβάλλουν έγκαιρα λεπτομερή έκθεση προς το Δ.Σ. για τους ελέγχους που διενεργούν με σκοπό να παρουσιασθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση. Η θητεία τους είναι η ίδια με αυτή του Δ.Σ. κατά την οποία δικαιούνται να προβαίνουν σε ελέγχους όποτε θεωρήσουν ότι αυτό είναι απαραίτητο ή όποτε αυτό τους ζητηθεί από το Δ.Σ. Αν κατά την κρίση τους παρουσιάζονται σοβαρές οικονομικές ανωμαλίες ζητούν από το Δ.Σ. την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πρέπει να συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε μέρες.

Άρθρον 24ον , Σφραγίδα, Εμβλήματα

Το σωματείο έχει την δική του σφραγίδα η οποία φαίνεται ποιο κάτω και κάθε εξερχόμενο από το σωματείο έγγραφο σφραγίζεται με αυτή.

 Το επίσημο  Έμβλημα του σωματείου είναι αυτό που παρουσιάζεται πιο κάτω :

 

                                                                                                        

Άρθρον 25ον,  Διάλυση του σωματείου

Το σωματείο διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου  οποιαδήποτε περιουσία του περιέρχεται στην κατοχή και κυριότητα της εκκλησίας του Μιχαήλ Αρχαγγέλου του χωριού Ασώματος της επαρχίας Κερύνειας.

Άρθρον 26ον, Άλλες Διατάξεις

·         Κάθε ειδοποίηση/ πρόσκληση που αναρτάται στο Πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου για τουλάχιστο επτά μέρες θεωρείται ότι γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος χωριστά.

·         Το σωματείο δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση για τραυματισμό ή άλλη σωματική βλάβη αθλητή ή ποδοσφαιριστή που πιθανόν να συμβεί κατά  την διάρκεια προπονήσεων ή αγώνων

·         Απαγορεύεται αυστηρά η κυβεία εντός των χώρων του οικήματος του σωματείου

·         Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την είσοδο στο οίκημα του σωματείου σε άτομα που δεν είναι  μέλη

 

 

 

Άρθρον 27ον, Έγκριση Καταστατικού

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε κατά την Ιδρυτική Συνέλευση που έγινε στη Λευκωσία στις ……………………………………………………..

 

Κατεβάστε το προτεινόμενο καταστατικό

 

 

enasomatou IT Team