ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΕΥΚΩΣΙΑΣ

Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα τάφου, η κατασκευή κενοταφίου (τζιούρι), οικογενειακού τάφου ή η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου εντός του Κοιμητηρίου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής του Κοιμητηρίου. Για τη σχετική έγκριση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλ.99611725 η 22482159. Η έγκριση θα υπόκειται στους πιο κάτω όρους:

(α) Θα πληροφορήσετε την Επιτροπή το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του εργολάβου που θα αναλάβει την εκτέλεση

(β) Θα προειδοποιήσετε την Επιτροπή τουλάχιστο 7 μέρες πριν την έναρξη των εργασιών για να διευθετήσετε επί τόπου συνάντηση με μέλος της επιτροπής, στην οποία να παραστεί ο εργολάβος σας για να του υποδειχτούν τα ακριβή όρια του τάφου και μέσα στα οποία θα περιοριστεί οποιαδήποτε κατασκευή. Κατασκευές που παραβιάζουν τα καθορισμένα όρια θα κατεδαφίζονται με έξοδα του εργολάβου.

 

(γ) Κατά την εκτέλεση του έργου ο εργολάβος θα φροντίσει όπως η εργασία γίνει χωρίς να προκληθούν οποιεσδήποτε ζημιές στους παραπλήσιους ή άλλους  τάφους ή στις εγκαταστάσεις ή άλλους χώρους του νεκροταφείου. Κατά το πέρας των εργασιών ο εργολάβος σας θα αφήσει το χώρο καθαρό σε βαθμό που θα θεωρηθεί ικανοποιητικό από την Επιτροπή. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη αχρήστων ή πλεοναζόντων υλικών εντός ή στον περίγυρο εκτός του νεκροταφείου. Οποιαδήποτε άχρηστα ή πλεονάζοντα υλικά θα μεταφέρονται σε χώρους εκτός του κοιμητηρίου που επιτρέπονται από τις κρατικές ή κοινοτικές αρχές.

(δ) Πριν την έναρξη των εργασιών θα καταβάλετε ντεπόζιτο €100 από το οποίο θα κρατηθεί ποσό €20 ως χρέωση για χρήση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο  θα σας επιστραφεί εφόσον, μετά από επίσκεψη μέλους της Επιτροπής, θα διαπιστωθεί ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους.

Η μεγάλη πόρτα εισόδου στο Κοιμητήριο θα παραμένει κλειστή. Είσοδος θα είναι μέσω της μικρής πόρτας που είναι ενσωματωμένη στη μεγάλη πόρτα.  Όπου θα υπάρξει ανάγκη εισόδου μέσω της μεγάλης πόρτας να απευθύνεστε στο συντηρητή του Κοιμητηρίου στο τηλέφωνο 96373354 (Κος Αντώνης Παττίχης)

Η παρούσα ανακοίνωση έχει άμεση ισχύ

Εκ της Επιτροπής,   

30 Ιανουαρίου 2013

 

Τηλ 99426499

enasomatou IT Team