Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναβάθμισε τα κυπριακά κρατικά ομόλογα

Τα κυπριακά κρατικά ομόλογα, όχι μόνο δεν «κουρεύτηκαν», αλλά αναβαθμίστηκαν, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τους τελευταίους μήνες.  η ΕΚΤ αποτιμά τα κυπριακά κρατικά ομόλογα στο 84% της ονομαστικής τους αξίας σε σχέση με 35% ένα χρόνο πριν.  Η ΕΚΤ αποτιμά κρατικά ομόλογα των διαφόρων χωρών, που κρατούν τράπεζες της ευρωζώνης όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για δανεισμό από την ΕΚΤ ή για σκοπούς υπολογισμού των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων που διαθέτει μια τράπεζα.  Μια τράπεζα είναι υποχρεωμένη να έχει πρωτοβάθμια κεφάλαια (ίδια κεφάλαια) σε ποσοστό 8% των συνολικών δανείων που έχει χορηγήσει.  Τα πρωτοβάθμια κεφάλαια θεωρούνται ως ασπίδα προστασίας για τους καταθέτες σε περίπτωση που κάποια από τα δάνεια δεν εισπραχθούν.

  Τα πρωτοβάθμια κεφάλαια μπορεί να είναι ρευστά διαθέσιμα (μετρητά) ή ρευστά ισοδύναμα, κυρίως κρατικά ομόλογα.  Τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται ως ρευστά ισοδύναμα επειδή διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα.  Επειδή τα κυπριακά ομόλογα έχουν χαμηλή εμπορευσιμότητα και η κατάσταση στην Κύπρο δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως, τα κυπριακά ομόλογα θεωρούνται ότι έχουν ακόμα κάποιο κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αθέτησης.  Θεωρητικά, στα βιβλία χρηματοοικονομικής, τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται ότι είναι άνευ κινδύνου, όμως στην πράξη πολλές χώρες έχουν χρεοκοπήσει και δεν έχουν αποπληρώσει τα ομόλογα που έχουν εκδώσει.  Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα Κυπριακά ομόλογα, όπως και τα Ελληνικά, αποτιμούνται στο 84% της ονομαστικής τους αξίας διότι εμπεριέχουν ακόμα κίνδυνο αθέτησης.  Τα κρατικά ομόλογα άλλων χωρών αποτιμούνται αναλόγως με τον κίνδυνο που διατρέχουν.  Τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας για παράδειγμα αποτιμούνται στο 100% της ονομαστικής τους αξίας διότι ο κίνδυνος αθέτησης τους είναι μηδαμινός.  Με την υλοποίηση του μνημονίου και την πρόοδο που καταγράφεται τόσο στα δημόσια οικονομικά όσο και στον τραπεζικό τομέα, τα κυπριακά κρατικά ομόλογα θα αποτιμούνται ψηλότερα.  Η ΕΚΤ αποτιμά τα κρατικά ομόλογα για δύο κυρίως λόγους.  Πρώτον, όταν μια τράπεζα της Ευρωζώνης, όπως η Τράπεζα Κύπρου, δανείζεται από την ΕΚΤ για να ενισχύσει τη ρευστότητα της, καταθέτει κάποιες εξασφαλίσεις, είτε κρατικά ομόλογα που έχουν αγοράσει είτε δάνεια που έχουν χορηγήσει.  Με την κατάθεση των εξασφαλίσεων αυτών, η τράπεζα εκχωρεί τα δικαιώματα της στην ΕΚΤ, έναντι της ρευστότητας που δανείζεται.  Η ΕΚΤ όμως, αξιολογεί τις εξασφαλίσεις αυτές και ανάλογα με την αποτίμηση τους, παραχωρεί ρευστότητα στην τράπεζα που την χρειάζεται.  Ο δεύτερος λόγος που η ΕΚΤ αποτιμά τα κρατικά ομόλογα, είναι για σκοπούς κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, επειδή τα κρατικά ομόλογα μετρούν στην κεφαλαιοποίηση τους.  Δηλαδή, αν μια κυπριακή τράπεζα κρατά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας €100 εκατομμυρίων, το ποσό των €84 εκατομμυρίων θα υπολογίζονται στα πρωτοβάθμια κεφάλαια της τράπεζας.  Από το Μάϊο του 2011, τα κυπριακά ομόλογα αξιολογούνταν ως «σκουπίδια», η ΕΚΤ δεχόταν δάνειζε τις Κυπριακές τράπεζες έναντι εξασφαλίσεων που αποτιμούνταν στο 35% της ονοματικής τους αξίας.  Σήμερα, οι ίδιες εξασφαλίσεις αποτιμούνται στο 84% αυξάνοντας τα περιθώρια ρευστότητας των κυπριακών τραπεζών.  Σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά, η ΕΚΤ θα αποτιμά τα κυπριακά ομόλογα ψηλότερα. 

 

Μάριος Μαυρίδης, οικονομολόγος, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team