Ο συνεργατισμός μάλλον θα παραμείνει κρατικός


Έχω την εντύπωση πως η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και τροϊκας για το συνεργατισμό δεν επιτρέπει την επιστροφή του συνεργατισμού στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) πριν περάσουν αρκετά χρόνια.  Ο συνεργατισμός δεν πρόκειται να έχει τόσα κέρδη για να εξαγοράσει τις μετοχές που θα κατέχει το κράτος με 10% ετήσια απόδοση.  Αντίθετα, είναι πιο πιθανό ο συνεργατισμός να περάσει δύσκολα χρόνια λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης της οικονομίας, της απομόχλευσης του τραπεζικού συστήματος αλλά και λόγω του πολύ ψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα επιφέρουν ζημιές και όχι κέρδη.   Σύμφωνα με τη συμφωνία, το κράτος θα δανειστεί €1.5 δις από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να εξαγοράσει το 99% των μετοχών της ΣΚΤ.  Η ΣΚΤ με τη σειρά της, θα πάρει τα χρήματα και θα εξαγοράσει το 99% των μετοχών των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών (ΣΠΕ) που θα παραμείνουν μετά τις συγχωνεύσεις.  Τα κέρδη των ΣΠΕ θα ανήκουν στην ΣΚΤ ως ιδιοκτήτης των ΣΠΕ, και τα κέρδη της ΣΚΤ θα ανήκουν στο κράτος ως ιδιοκτήτης της ΣΚΤ.  ΜΕ τα κέρδη που θα έχει η ΣΚΤ, θα επιχειρήσει να εξαγοράσει σταδιακά την επένδυση του κράτους, η οποία όμως θα πρέπει να έχει ετήσια απόδοση 10%.  Αν δηλαδή, η ΚΣΤ εξαγοράσει μετά από ένα έτος, μετοχές ονομαστικής αξίας €100 εκατομμύρια, τις οποίες κατέχει το κράτος, θα πρέπει να καταβάλει €110 εκατομμύρια.  Μετά από δύο χρόνια, η ΚΣΤ θα πρέπει να καταβάλει €121 εκατομμύρια για τον ίδιο αριθμό μετοχών, μετά από τρία χρόνια €133.1 εκατομμύρια και ούτω καθεξής.   Βεβαίως, τα πιο πάνω αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας διότι θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού ο συνεργατισμός καταστεί κερδοφόρος.  Με το «κοινωνικό πρόσωπο» που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα, έχει αυξήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πρωτόγνωρα επίπεδα.  Κάποια συνεργατικά έτυχαν πολύ κακής διαχείρισης.  Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού είναι κατά μέσο όρο περισσότερα από το 50%, και ένα σημαντικό ποσό από αυτά θα πρέπει να αναγνωριστούν ως ζημιές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΣΚΤ.  Θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού ο ισολογισμός της ΣΚΤ «καθαρίσει» από τα προβληματικά δάνεια που έχουν χορηγήσει τα ΣΠΕ.  Ως γνωστόν, οι ΣΠΕ χορηγούσαν δάνεια με πιο χαλαρούς όρους και επιδείκνυαν μεγαλύτερη ανοχή στα προβληματικά δάνεια.  Ως αποτέλεσμα, ο Κύπριος φορολογούμενος καλείται να πλερώσει τις κακές «κοινωνικές» πρακτικές κάποιων από τις ΣΠΕ με ποσό ύψους €1.5 δις.  Μπορεί η τροϊκα να έχει δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει ξανά κούρεμα στην Κύπρο, αλλά δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει αν μια ΣΠΕ δεν τα καταφέρει.  Αυτό που θα συμβεί είναι ότι όταν μια ΣΠΕ καταρρέει, θα απορροφάται από τις υπόλοιπες.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team